PRUEBA-

PRUEBA-

POR FAVOR INTRODUZA OS SEUS DATOS
POR FAVOR INTRODUZCA SUS DATOS
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
DATO REQUERIDO
Sinale si vostede forma parte dalgún dos seguintes grupos /  Señale si usted forma parte de alguno de los siguientes grupos:
Padezo algunha enfermidade ou tomo medicamento que me provoca inmunosupresión.
Padezco alguna enfermedad o tomo algun medicamento que me provoca inmunodepresión.
Son usuario dunha residencia de maiores ou de personas con discapacidade.
Soy usuario de una residencia de mayores o de personas con discapacidad.
Estou embarazada / Estoy embarazada
Teño 70 anos ou máis / Tengo 70 años o más
Traballo nun centro sanitario hospitalario ou de atención primaria.
Trabajo en un centro sanitario hospitalario o de atención primaria.
Traballo nunha residencia de maiores ou de persoas con discapacidade.
Trabajo en una residencia de mayores o de personas con discapacidad.
Teño síntomas compatibles coa COVID-19.
Tengo síntomas compatibles con la COVID-19.
DATO REQUERIDO
Declaro que os datos achegados son certos
Declaro que los datos introducidos  son ciertos
Información básica sobre protección de datos persoais

Datos enviados correctamente. Nun prazo de 24h recibirá máis información sobre a súa situación coma contacto estreito
Datos enviados correctamente. En un plazo de 24h recibirá más información sobre su situación como contacto estrecho

Para máis información / Para más información:
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Informacion-contactos-

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde