Nivel de Restrición Máxima

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIFICAS PARA CONCELLOS CON INCIDENCIA ACUMULADA A 14 DÍAS SUPERIOR A 500 CASOS POR CADA CEN MIL HABITANTES

DECRETO 54/2021, do 7 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_gl.pdf

ORDE do 7 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.pdf

A eficacia das medidas neste decreto comezarán ás 00:00 horas do día 10 de abril de 2021

LIMITACIÓN DA LIBERDADE DE CIRCULACIÓN DAS PERSOAS EN HORARIO NOCTURNO

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf​

Durante o periodo comprendido entre as 22:00 e as 6:00 horas, as persoas unicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización de, entre outras, as seguintes actividades:

1. Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e outros bens de primeira necesidade.

2. Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

3. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia.

4.Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou legais.

5.Retorno ao lugar de residencia habitual tras realizar algunhas das actividades previstas neste punto.

6. Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

7. Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

8. Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

9. Abastecemento en gasolineiras ou estacións de servizo, cando resulte necesario para a realización das actividades previstas nos parágrafos anteriores.

LIMITACIÓN DA PERMANENCIA DE GRUPOS EN ESPAZOS PÚBLICOS OU PRIVADOS

• Limitanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, só a persoas conviventes.

• As excepcións contémplanse no punto 3 do Apartado Segundo do Decreto 45/2021 do mércores 17 de marzo.

• Non será aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

LIMITACIÓN DA ENTRADA E SAÍDA DAS PERSOAS DO ÁMBITO TERRITORIAL DOS CONCELLOS

• Nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, con nivel máximo de restricións queda limitada a entrada e saída ao perímetro individual do concello.

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restricions-Perimetrais

• As excepcións das limitacións de mobilidade contémplanse no punto 3 do Apartado Segundo do Decreto 45/2021 do mércores, 17 de marzo.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html

VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

• Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade máxima permitida.

• Velorios: 10 persoas por túmulo sexan ou non conviventes e 25 en espazos abertos.

• Enterramento ou despedida para a cremación: 25 persoas sexan ou non non conviventes.

• Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacions vocais de canto.

• Actos e reunións laborais, institucionais, académicos ou profesioanais: 30% da capacidad autorizada do local. Límite de 75 persoas en locais pechados e 150 persoas en locais ao aire libre.

• Blibiotecas e arquivos, museos, salas de exposición, monumentos e outros equipamentos culturais: 30% da súa capacidade máxima permitida.Actividades culturais: 4 persoas sexan ou non conviventes excluido o monitor ou guía.

• Cines, teatros, auditorios, congresos: 30% da súa capacidade máxima permitida. Límite de 250 persoas en locais pechados e 500 persoas en locais ao aire libre. O público deberá permanecer sentado.

DESPRAZAMENTOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES

• Poderán desprazarse nun mesmo vehículo só as persoas conviventes, ben que estará permitido o desprazamento nun vehículo particular de persoas non conviventes que traballen xuntas e só para o traxecto de ida e volta ao centro de traballo, así como para que os menores poidan acudir a centros de ensino.

• Só se permitirán dúas persoas por fila de asentos e deberán usar todas máscara.

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

• Pechados ao público.

• Permítese a entrega a domicilio ata as 24:00 horas.

• Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 21:30 horas.

ESTABLECEMENTOS E LOCAIS COMERCIAIS QUE NON FORMEN PARTE DE CENTROS OU PARQUES COMERCIAIS

• Establecementos retallistas e de actividades de servizos profesionais: Límite de 50% da súa capacidade, independentemente da súa superficie.

• Peche as 21:30 horas, salvo que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente, un horario inferior ou superior.

ESTABLECEMENTOS QUE TEÑAN A CONDICIÓN DE CENTROS E PARQUES COMERCIAIS, OU QUE FORMEN PARTES DELES E GRANDES SUPERFICIES

• Establecemento retallista e de actividades de servizos profesionais: Límite 50% de capacidade total. Peche ás 21:30 horas.

• A capacidade das zonas comúns dos centros e parques comerciais queda limitada ao 30 %.

• No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares: Límite 50% de capacidade total en cada un deles.

• Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns, excepto para o tránsito entre os establecementos.

• Zonas infantís, ludotecas ou áreas de descanso deben permanecer pechadas.

MERCADOS AO AIRE LIBRE

• Mercados con menos de 50 postos autorizados: 100% dos postos habituais ou autorizados.

• Mercados con 50-100 postos autorizados: 75% dos postos habituais ou autorizados .

• Mercados con máis de 100 postos autorizados: 50% dos postos habituais ou autorizados.

CENTROS DE LECER INFANTIL

• Non se poderá  desenvolver actividades no interior .

• Terrazas ou xardín exterior  capacidade maxima 30% .

• Grupos máximo de seis nenos/nenas .ACTIVIDADE DEPORTIVA

Non federada:

• Ao aire libre ou en instalacións deportivas ao aire libre, de forma individual ou con persoas conviventes e coa utilización de máscara.

Federada:

• Axustarase os correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E CENTROS DE FORMACIÓN

• A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do 50% respecto do máximo permitido.

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS POPULARES E ATRACCIÓNS DE FEIRAS

•Peche das actividades.

CENTROS SOCIAIS, SOCIOCOMUNITARIOS, CLUBES DE XUBILADOS E CENTROS DE ANÁLOGA NATUREZA

• Peche das actividades.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN E VISITANTES, AULAS DA NATUREZA, CASETAS E PUNTOS DE INFORMACIÓN DA REDE GALEGA DE ESPAZOS PROTEXIDOS

• Peche das actividades.

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL PERMITIDA

• Escolas oficiais de idiomas.

• Escolas de arte e superior de deseño.

• Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

• Escola Superior de Arte Dramática.

• Conservatorios de música.

• Conservatorios de danza.

• Escolas de música.

• Escolas de danza.

• Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol; centros autorizados de fútbol sala

• Centros autorizados de artes plásticas e deseño.

• Centros autorizados de música e centros autorizados de danza, salvo que estean integrados en centros docentes que permanezan abertos e que limiten a súa actividade ao alumnado dos ditos centros docentes.

• Escolas de música privadas e escolas de danza privadas.

ACTIVIDADES NON ESENCIAIS QUE PECHAN TEMPORALMENTE

I. Espectáculos públicos:

I.3. Espectáculos taurinos.

I.4. Espectáculos circenses.

I.5. Espectáculos deportivos

I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.

I.7. Espectáculos pirotécnicos.

II. Actividades recreativas:

II.3. Actividades de lecer e entretemento.

II.4. Atraccións recreativas.

II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III. Establecementos abertos ao público:

III.1. Establecementos de espectáculos públicos:

III.1.4. Circos.

III.1.5. Prazas de touros.

III.2. Establecementos de actividades recreativas:

III.2.1. Establecementos de xogo.

III.2.1.1. Casinos.

III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.

III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos recreativos:

III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.

III.2.3.2. Parques acuáticos.

III.2.3.3. Salóns recreativos.

III.2.3.4. Parques multilecer.

III.2.6. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2.7. Establecementos de ocio e entretemento.

III.2.7.1. Salas de festas.

III.2.7.2. Discotecas.

III.2.7.3. Pubs.

III.2.7.4. Cafés-espectáculo.

III.2.7.5. Furanchos.

• Serán de aplicación as medidas establecidas para Hostelería e Restauración.

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio